Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/37)

 Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (No: 2020/37)

 

2 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31322

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/37)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; denizlerimizdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığının (Lagocephalus sceleratus) ekosistemdeki yoğunluğunu ve stoğa katılım oranını azaltarak balon balığının avlanmasını teşvik etmek amacıyla balıkçılara verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün (Lagocephalus sceleratus) Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Balıkçı gemisi: Denizlerde ve içsularda faaliyet gösteren Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı balıkçı gemilerini,

c) Balon balığı: Lagocephalus sceleratus türünü,

ç) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

d) İl/ilçe müdürlükleri: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

e) Karar: 5/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,

f) Kuyruk: Lagocephalus sceleratus türü balon balığının kuyruğunu,

g) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,

ğ) Teslim zamanı: Bakanlık il müdürlükleri tarafından belirlenen, bu Tebliğ kapsamında destekleme ödemesi yapılacak balon balığı kuyruklarının teslim edileceği haftanın günlerini ve saat aralığını,

h) Teslim noktası: Bakanlık il müdürlükleri tarafından belirlenen, bu Tebliğ kapsamında destekleme ödemesi yapılacak balon balığı kuyruklarının teslim edileceği yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Müracaat, Balon Balığının Avlanması, İl/İlçe

Müdürlüklerince Yürütülecek İş ve İşlemler

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin genel iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar aşağıdaki şekildedir:

a) Destekleme kapsamında avcılığı yapılacak balon balığı türü Ek-1’de yer alan Lagocephalus sceleratustur. Diğer balon balığı türleri için avcılık yasak olup bu türlere ait olan kuyrukların getirilmesi durumunda destekleme ödemesi yapılmaz.

b) Ek-2’de yer alan balon balığı kuyruğunun 1.000.000 adet’e kadar (1.000.000 adet dâhil) her bir adedi başına beş Türk Lirası destekleme ödemesi yapılır.

c) Kuyruk alımı, 31/12/2020 tarihi mesai bitimine kadar yapılır ancak daha öncesinde 1.000.000 (1.000.000 adet dâhil) adet’e ulaştığında, Genel Müdürlük tarafından SUBİS üzerinden alım durdurulur ve aynı gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilir.

ç) SUBİS üzerinden kuyruk veri girişi durduğu andan itibaren, teslim alınmış olsa bile sisteme giriş kaydı yapılamayan kuyruklar için destekleme ödemesi yapılmaz.

d) Balon balığı kuyruk alımları, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beş iş günü sonra başlar.

e) Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamaz, çıkartıldığının tespiti halinde bu durum hakkında tutanak tutulur ve getirilen bütün balıklar destekleme kapsamına alınmaz. Balon balığının bütün olarak karaya çıkartılmasının tekrarı halinde, ikinci kez bütün olarak karaya çıkartıldığı tarihten önce teslim edilen kuyruk miktarı kadar destekleme ödemesinden faydalandırılır ancak destek dönemi boyunca yeni kuyruk teslimi yapılamaz.

Müracaat

MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak isteyen balıkçılar, Ek-3’te yer alan balon balığı desteklemesi taahhütnamesi ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yaparlar.

(2) Ruhsat tezkerelerinde av aracı çevirme ve sürütme olan balıkçı gemisi sahip/donatanları, balon balığı avcılığı yapmak istemeleri durumunda 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’in ilgili maddelerinde belirtilen şartları haiz olmak koşulu ile il/ilçe müdürlüklerinde av aracı değişikliğini yapmak zorundadırlar.

Balon balığının avlanması

MADDE 7 – (1) Çevirme ve sürütme av araçları ile donanımlarının balon balığı avcılığı izni alan balıkçı gemilerinin üzerinde bulundurulması yasaktır.

(2) Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılır.

(3) Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunludur.

(4) Avlanılan balon balıkları, etik kurallar çerçevesinde balığın kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülür. Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgeci koruyucu eldivenler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kesi ile alınır.

(5) Balon balığının kuyruğu dışındaki kısmı karın bölümü yarılarak denize atılır, sadece kuyruğu bu Tebliğde belirtilen noktalardan karaya çıkartılır.

(6) Balon balıkları kıyıya bir deniz mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize atılamaz.

(7) Balıkçılar, avladıkları balon balıkları kuyruklarını karaya çıkartıp teslim edinceye kadar geçen süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araç/gereçlerle temas etmemeleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

(8) Balıkçılar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını, il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen teslim noktalarına Ek-4’te yer alan balon balığı kuyruk teslim-tesellüm tutanağı ile teslim eder. Bakanlık il/ilçe müdürlüğü veya balıkçılık idari binalarına yapılacak teslimlerde bir nüshası balıkçıda, bir nüshası Bakanlık biriminde kalmak üzere iki nüsha tutanak düzenlenir.

(9) Avlanan balon balığı kuyruğu bu Tebliğde belirtilen yerler dışında başka yerlere teslim edilemez, gıda/yem ve gıda/yem türevi olarak kullanılamaz, ticari olarak alım-satımı yapılamaz.

İl/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve işlemler

MADDE 8 – (1) İl müdürlükleri bu Tebliğin yayımlanmasını müteakip beş iş günü içerisinde:

a) Desteklemeye esas balon balığı kuyruğu teslimi yapılacak noktaları belirler ve ilan eder. Teslim noktaları il/ilçe müdürlükleri ve balıkçılık idari binalarıdır. Belirtilen noktalar dışındaki herhangi bir yer teslim noktası olarak belirlenemez.

b) Balon balığı kuyruklarının teslim alımı günlerini ve saat aralığını belirler. Belirlenen teslim zamanını balıkçılara Genel Müdürlüğün internet sitesinden duyurur.

c) Belirlenen teslim noktalarına balon balığı kuyrukları bertarafına kadar muhafaza edilebilecek şekilde, sadece bu balık kuyruklarının konacağı yeterli miktarda dondurucu/soğutucu dolabı temin eder.

ç) Balon balığı kuyruklarının bertarafı için, 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-4’ünde yer alan atık listesinde “02 01 02” kodlu hayvan dokusu atıkları kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin/lisans almış kurum/kuruluş/tesis ile atık alım anlaşması yapılarak bertarafı sağlanır.

d) İl/ilçe müdürlükleri, balon balığı desteklemesinden faydalanmak isteyen balıkçıların Ek-3’te yer alan balon balığı desteklemesi taahhütnamesi ile başvurularını alır ve bu belgeleri muhafaza eder.

e) İl/ilçe müdürlüğü tarafından belirlenen teslim zamanlarında, balon balığı kuyruklarının tespiti ve sayımı yapılarak, Ek-4’te yer alan balon balığı kuyruk teslim-tesellüm tutanağı ile tutanağa saat bilgisi yazılıp, sıra numarası verilerek balıkçıdan teslim alınır.

f) Tutanak, birisi su ürünleri balıkçılık teknolojisi mühendisi veya biyolog olmak üzere en az iki teknik personel ile teslim eden balıkçı gemisi sahibi veya donatanı imzasıyla, bir nüshası balıkçıda bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

g) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, balıkçılardan teslim alınan balon balığı kuyruklarının Ek-4’te yer alan balon balığı kuyruk teslim-tesellüm tutanağındaki bilgiler doğrultusunda 24 saat içerisinde SUBİS’e veri girişleri yapılır.

ğ) Balon balığı SUBİS kuyruk veri girişlerinde; Ek-4’te yer alan balon balığı kuyruk teslim-tesellüm tutanağındaki tarih, saat ve sıra numarası dikkate alınarak tutanaklardaki öncelik sırasına göre SUBİS’e veri kaydı yapılır.

h) Balon balığı alımının SUBİS üzerinden durdurulmasını müteakip yine SUBİS üzerinden sisteme girilen bilgiler esas alınarak Ek-5’te yer alan balon balığı avcılığı desteklemesi balıkçı detayındaki icmal-1’ler oluşturulur. İcmal-1’ler kuyruk alımının SUBİS üzerinden durdurulmasından bir iş günü sonra, il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda beş gün süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki teknik personel tarafından tutanağa geçirilir.

ı) İcmal-1’lere yönelik itirazlar, askı süresi içerisinde başvurunun gerçekleştirildiği il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içerisinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresi bitiminden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmez. Askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz olmaz ise İcmal-1’ler kesinleşmiş kabul edilir.

i) İlçe müdürlüklerince düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini takip eden iş günü içerisinde onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.

j) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’teki kayıtlar üzerinden kontrol edilir ve Ek-6’da yer alan balon balığı desteklemesi ilçe detayındaki icmal-2’ler düzenlenip onaylanarak iki iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 9 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılara ödenir.

(2) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Yetki ve denetim

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla, il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

(2) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar.

(3) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.  Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum/kuruluşları, ilgili sivil toplum kuruluşları, su ürünleri kooperatifleri ve birliklerinin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

Sorumluluk

MADDE 12 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

 

Ara