2022 Yılı Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi

2022 Yılı Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün göndermiş olduğu Destekleme İşleri ve Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi 2022 Yılı Uygulama Talimatı aşağıdaki gibidir.

http://www.sur.coop/images/dosya/desteklemeişleri.pdf

 

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi

2022 Yılı Uygulama Talimatı

 

 1. Denizlerde faaliyet gösteren 12 m’den küçük balıkçı gemileri ile içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı destekleme kapsamına alınmıştır.
 2. Gerekli şartları sağlayan gemilere boy uzunluğuna göre belirlenen miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılacaktır. Boy uzunluğu;
 • 4,99 metreye kadar olan gemilere 1.000 ₺,
 • 5-7,99 metre arası gemilere 1.250 ₺,
 • 8-9,99 metre arası gemilere 1.350 ₺,
 • 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm içsu balıkçı gemilerine 1.450 ₺  ödenecektir.
 1. Destekleme başvuruları 31 Ocak 2022 günü başlayacak ve destekleme başvurularının SUBİS’e kayıt edilmesi için son tarih 25 Mart 2022 günü mesai bitimi olacaktır.
 2. Destekleme başvurusu yapılabilmesi için geminin SUBİS’de kayıtlı olması ve başvuru tarihinde geçerli “Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine” sahip olması gerekmektedir. Ruhsat geçerlilik süreleri dolmuş ama ruhsat yenilemek için yasal bir engel bulunmayan gemi ruhsatına sahip balıkçılar, destekleme dönemi içerisinde (başvuru son gününden önce) ruhsatlarını yenileyerek, destekleme müracaatlarını yapabileceklerdir.
 3. Aynı balıkçı gemisi veya ruhsatı için birden fazla destekleme başvurusu yapılamaz. Destekleme başvurusu kabul edildikten sonra balıkçı gemisi ve/veya ruhsatında yapılacak herhangi bir değişiklik, yeni destekleme başvuru hakkı doğurmaz.
 4. Destekleme için; geminin başvuru tarihindeki SUBİS kayıtlarında yer alan gemi sahibi/sahipleri ile o tarihteki en büyük boy uzunluğu esas alınarak kabul edilir.
 5. Birden fazla gemisi olan balıkçılar her bir gemisi için ayrı ayrı başvuru yapabilir.
 6. 2022 yılı destekleme başvuruları balıkçı gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine yapılacaktır.
 7. Destekleme başvuruları, gemi sahibi/sahipleri tarafından veya tebliğ ekindeki Muvafakatname veya noter belgesiyle yetki verdikleri kişilerce şahsen yapılır.
 8. Birden çok sahibi olan gemilerin bu desteklemeden faydalanabilmeleri için, Destekleme Tebliği (2021/29) ekinde örneği verilen Muvafakatname belgesi veya noter tasdikli yetki belgesinin ibrazı zorunludur.
 9. Muvafakatname ile yetki verilen kişinin geminin hissedarlarından birisi olması zorunludur. Bu durumda, destekleme ödemesi gemi sahiplerinin tamamının yetki verdiği ortaklardan olan balıkçı gemisi yetkilisine yapılır.  
 10. Destekleme başvurusunu yetki verdiği kişi aracılığıyla yaptırmak isteyenler, noter tarafından düzenlenmiş yetki belgesinde, yetki verilen kişinin “Resmi Kurumlardaki iş ve işlemleri yürütmekle yetkili” olduğu açıkça belirtilmelidir.
 11. Başvuru sırasında, İl Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri ilgili yılki birim fiyat listesi gereğince başvuru ücreti balıkçıdan tahsil edilir.

 

 1. Balıkçı gemisi sahibi/yetkilisi tarafından yapılan başvuruların uygunluğu il/ilçe müdürlüğünce SUBİS’deki Geleneksel Balıkçılık Destekleme sorgu sayfasından kontrol edilir. Geminin ruhsat tezkeresinin müracaat edilen tarihte geçerli olup olmadığı, başvuru tarihindeki gemi sahibi/sahipleri ve en büyük gemi boyu bilgileri kontrol edilerek başvurunun uygunluğuna karar verilir.
 2. Desteklemeye uygun bulunan balıkçı gemisi sahibinin müracaat dilekçesi ekinde verdiği anket formunu doldurduğu kontrol edilir ve eksik olan anket sorularının cevaplandırılması sağlanır.
 3. Anket formları SUBİS’e kayıt edilirken;
 • Balıkçının sahip olmayabileceği veya fikrinin olmayabileceği sorular “0 (sıfır)” veya “yok” yazılarak cevaplanır.
 • Balıkçı herhangi bir sebeple yıl içerisinde hiç avcılık yapmamışsa (ava çıkılan gün, avdaki süre ve operasyon sayıları gibi) cevaplar “0 (sıfır)” olarak girilir.
 • Balıkçı herhangi bir sebeple yıl içerisinde hiç avcılık yapmamışsa, balık türü “Diğer” seçilerek av değerleri “0 (sıfır)” olarak girilir.
 1. Destekleme başvuru dilekçesi alınan, SUBİS sorgusu sonucunda başvuru hakkı olduğu görülen, evraklarının tamam olduğu ve anket formunun doldurulmuş olduğu kontrol edilen destekleme başvurusu SUBİS’e olumlu olarak kaydedilir ve SUBİS sorgulama ekranının çıktısı alınarak, müracaat dilekçesi, dilekçe ekleri ve balıkçı tarafından doldurulan anket formlarıyla birlikte dosyalanır.
 2. Destekleme başvurusu yapılan ancak SUBİS sorgusu sonucu olumsuz çıkan gemilerin ise; başvuruları SUBİS’e olumsuz olarak kaydedilir ve SUBİS’deki sorgu ekranının çıktısı alınarak müracaat dilekçesi ve dilekçe ekleriyle birlikte dosyalanır.
 3. Başvuru sırasında gemi sahip veya yetkililerince desteklemeyi etkileyecek nitelikte (gemi boyu, sahibi/sahipleri ve ruhsat durumu gibi) SUBİS kayıtlarına yapılacak itirazlarda, ruhsatın verildiği il/ilçe müdürlükleri yetkilidir. İtirazın haklılığı il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından veya balıkçı gemisine ait belgelerden kanıtlanmak şartıyla yetkili il/ilçe müdürlüğünce düzeltme yapılır. Bu şekilde, desteklemeyi etkileyecek nitelikte değişiklik yapılan gemilere ilişkin bilgiler, ilgili belgelerle birlikte bilgi için Genel Müdürlüğe resmi yazıyla bildirilir.
 4. Destekleme esaslarını etkilemeyecek nitelikte (motor gücü, av araçları, cihazlar vb. gibi) ve başvuru sahiplerince il/ilçe müdürlüklerine ibraz edilen geçerli bilgi ve belgelerle SUBİS’de yapılacak değişiklikler güncelleme/düzeltme olarak kabul edilir ve SUBİS’de gerekli düzeltme ve değişiklikler ruhsatın verildiği il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılabilir.
 5. Desteklemeye 25 Mart 2022 günü mesai bitimine kadar başvuru yapmayan gemi sahipleri il/ilçe icmal listesinde yer alamaz ve desteklemeden faydalanamaz. Ancak, başvuru yaptığı halde icmal listesinde görünmeyen gemilerle ilgili itirazlar, askı süresi içerisinde başvurunun yapıldığı il/ilçe müdürlüklerine başvuru sahibi tarafından yapılır. Bu gemilerle ilgili il/ilçe müdürlüklerinin kuracağı Komisyonlar (ve/veya İl/İlçe Tahkim Komisyonları) itirazları değerlendirerek icmal askı tarihleri içinde sonuçlandırır ve karara bağlar. Desteklemeye hakkı olduğuna karar verilenler icmale eklenir. 
 6. Başvuruların tamamlanmasından sonra, SUBİS üzerinden il/ilçe müdürlüklerince icmal listeleri hazırlanır.

 

 

 

Ara