24 M YASAĞININ 18 M'YE DÜŞÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ YENİ TEBLİĞ YAYINLADI

24 M YASAĞININ 18 M'YE DÜŞÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ YENİ TEBLİĞ YAYINLADI

7 Eylül 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30901

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/39)

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’in 12 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Karadeniz’de, 1 Eylül–15 Aralık tarihleri arasında kıyıdan itibaren 18 metre derinlikten, 16 Aralık–14 Nisan tarihleri arasında 24 metre derinlikten, diğer denizlerimizde ise dönem boyunca kıyıdan itibaren 24 metre derinlikten sığ sularda gırgır ağları ile avcılık yapılması yasaktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) El dreci veya tırmıklarla toplanması halinde, işleme tesislerinde elekten geçirilerek, uzunluğu bu Tebliğin 17 nci maddesindeki ölçüden küçük olanlarının avlandığı sulara iadesi zorunludur.”

“d) Karasularımızın Çanakkale ili Biga ilçesi sınırlarında kalan kısmında avcılığı yasaktır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) Avcılıkta kullanılacak algarnaların ağız genişliği azami 4 m, ağız derinliği azami 40 cm, torba boyu azami 1.5 m ve torba ağ göz açıklığı 72 mm olmalıdır.”

“e) Deniz patlıcanı avcılığı Bakanlığın belirleyeceği kota miktarınca yapılır. Deniz patlıcanı kotasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinde yer alan “kara salyangozu” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, kum şırlanı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2016

29800

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/9/2016

29828

2-

11/10/2017

30207

3-

19/4/2018

30396

4-

9/10/2018

30560

5-

15/5/2019

30775

 

 

 

 

 

 

Ara