4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30775

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/27)

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’in 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 2 Temmuz - 14 Mayıs tarihleri arasında mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yasaktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kılıç avcılığı yapan balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında dip trolü ağı, kapıları ve ırgatı ile dip balıkları bulundurulamaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yılan balığı avcılığı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yılan balığı avcılığı Bakanlığın belirleyeceği kota miktarınca yapılır. Yılan balığı kotasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

b) 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

1) 1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında yılan balığı avcılığı yasaktır.

2) Yılan balığı avcılığında bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(3) Nakil belgesi menşe belgesi yerine geçer. Nakil belgesi bulunan ürünler için ayrıca menşe belgesi düzenlenmesi gerekli değildir.”

“Balıkçı gemilerine de belirlenecek esaslar dâhilinde nakil belgesi düzenleme yetkisi verilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) 12 metreden büyük balıkçı gemileri, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde ruhsat tezkerelerinde birincil av aracı olarak belirtilen dışındaki av aracı ile balıkçılık faaliyetinde bulunamaz. Bu gemiler birincil av araçlarında Eylül ayı öncesi ile Ocak ayında değişiklik yapabilirler.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2016

29800

 

 

 

 

 

 

Ara