Av Araçlarının Markalanması Talimatı

Av Araçlarının Markalanması Talimatı

 

Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığında Kullanılan Av Araçlarının Markalanması Talimatına ilişkin bilgilere aşağıdaki link ve talimattan ulaşabilirsiniz.

 

http://www.sur.coop/images/dosya/av araçlarının markalanması.pdf

 

TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA KULLANILAN AV ARAÇLARININ MARKALANMASI TALİMATI

Amaç

MADDE 1- (1)Bu talimatın amacı,ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılanav araçlarının markalanarak; kayıt altına alınması, envanter çıkarılması ve yasadışı su ürünleri avcılığında kullanılmasının önlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Denizlerimiz ve içsularımızdaticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarında uygulanacakmarkaların özelliklerini, teminini, takılmasını, kayıt altına alınmasını, güncellenmesini, kontrol ve denetim faaliyetleri ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu talimat, 22/3/1971 tarihli ve 13799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliği ve 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’e dayanarak hazırlanmıştır.

Av Araçlarında Kullanılacak Markaların Özellikleri

MADDE4-(1)Markalar, kendinden kelepçeli, tatlı ve tuzlu suya maruz kaldıklarında bozulmayan, UV ışınlarından etkilenmeyen, çevresel etkilerden deforme olmayan, avcılık operasyonu sırasında her türlü sıkışma sürtünme vb. fiziksel şartlara dayanıklı yüksek kaliteli ham maddeden üretilmiş olmalıdır.

(2)Av Araçlarında Kullanılacak Markalar;

a)Turuncu renk zemine sahip, harf, rakam ve karekodlarsiyah renkte lazer tekniği ile basılmış, silinmeyen,

b) Kolayca okunabilir, elektronik cihazlarca tanınabilir, kullanımı süresince maruz kaldığı çevresel ve fiziksel etkenlerden dolayı özelliklerini kaybetmeyen,

c) Tek kullanımlık,

ç) Seri No ve karekodlarmükerrer olmayan, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) tanımlanabilen,

d)Kimliklendirme bilgilerinin olduğu alanda;Bakanlık ve Genel Müdürlük logosu, TR ile başlayan 7 haneli seri numarası ve karekod (QR Kod) olacaktır.

(3) Boyutları örnek markada belirtilene uygun olacaktır.

Örnek Marka:

 

                                      

Av Aracı Markalarının Temini

MADDE 5-(1) Bu talimatın 4üncü maddesinde belirtilen özelliklere sahip av aracı markaları Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) ve Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) tarafından seri numaralarında ve karekodlarında mükerrerlik bulunmayacak şekilde imal ettirilir.

(2) SÜR-KOOP ve DEM-BİR tarafından av aracı markalarının bölge birliklerine ve su ürünleri kooperatiflerine yeteri sayıda temini sağlanacaktır.

(3)Balıkçı gemisi sahibi/yetkilisisahibi olduğu her bir av aracı için bu talimatın 6 ıncı maddesinde belirtilen adet kadar markayıEk-1’de yer alan“Marka Teslim Tutanağı” ilebirlikte teslim alacaktır. Marka Teslim Tutanağı eksiksiz bir şekilde 3 nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınacaktır.Düzenlenen Marka Teslim Tutanaklarından iki nüshasıbalıkçı gemisi sahibi/yetkilisinde (bir nüshası İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere)bir nüshası damarkayı teslim eden birlik/kooperatifte bulundurulacaktır. 

(4) Her bir av aracı için verilen markalar birbirini takip eden seri numaralardan oluşmak zorundadır.

(5) Balıkçı gemisi sahibi/yetkilisi, markalanacak olan av aracının bulunduğu yerin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ek-2’de yer alan dilekçeyle birlikteav aracı markalarını ve Ek-1’de yer alan “Marka Teslim Tutanağı”nınbir nüshasını teslim edecektir.

Av Araçlarına Markaların Takılması

MADDE 6-(1) Markaların takılma işlemi, Ek-2’de yer alan dilekçeyle gelen taleplere istinaden İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.

(2) Balıkçı gemisi sahibi/yetkilisi marka takılması esnasında yeteri sayıda yardımcı personel ve gerekli alet ekipmanı sağlamak zorundaolup, gerekli şartları sağlamayanların av araçlarına marka takılması işlemi yapılmayacaktır.

(3) Av araçlarına göre marka takılma işlemi aşağıda belirtilmektedir.

a) Gırgır Ağları: Mantar yakanın heriki ucuna ve her 100 metrede birer adet,

b) Dip Trolü Ağları: Mantar yakanın her iki ucuna veortasına birer adet,

c) Ortasu Trolü:  Mantar yakanın her iki ucuna ve ortasına birer adet,

ç) Alamana, Voli Ağları: Mantar yakanın her iki ucuna ve her 100 metredebirer adet,

d) Uzatma Ağları: Mantar yakanın heriki ucunaveher 100 metrede birer adet, şamandıralara ve bayraklara birer adet,

e) Parakete: Şamandıralara ve bayraklara birer adet,

f) Algarna: Ağız (kiriş) üst kısmının her iki ucuna veortasına birer adet,

g) Dreç, Hidrolik Dreç: Ağız (kiriş) üst kısmının her iki ucuna ve ortasına birer adet,

ğ) Çapari, El Oltası: Sarma aparatına veya gemiye bir adet,

h) Mekanize (otomatik) Olta: Otomatik makara kısmına bir adet,

ı) Pinter sepet, vb tuzaklar: Giriş üst kısımları civarına bir adet,

i) Serpme Ağı: Ağ ile tutma ipinin bileşimi civarına bir adet,

j) Karides Manyatı: Mantar yakanın her iki ucuna ve ortasına bir adet,

k)Iğrıp: Mantar yakanın her iki ucuna ve ortasına bir adet,

l)Zıpkın( Geleneksel Kılıç Avcılığında Kullanılan): Tutma kısmı civarına avcılık faaliyetini engellemeyecek şekilde bir adet,

m) Dalma Yöntemi: Gemi üzerindeki hava kaynağı civarına bir adet,

n) Diğer av araçları: Burada belirtilmeyen ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarına uygulanacak markalamada avcılık faaliyetine engel olmayacak şekilde bir adet marka takılacaktır.

(4) Marka takılması işlemi tamamlandıktan sonra Ek-3’de yer alan “ Av Aracı Markalama Tespit Tutanağı” bir nüshası İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, bir nüshası balıkçı gemisi sahibi/yetkilisinde kalmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

(5) Markalanacak av araçlarının Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerde yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı kontrol edilerek uygunolmayan av araçları markalanmayacaktır.

Av Araçları Markalarının Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) Kaydedilmesi

MADDE 7-(1)Markalama işlemi tamamlanan av araçlarının bilgileri Ek-3’de yer alan “Av Aracı Markalama Tespit Tutanağı”ndakibilgiler esas alınarak Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) üzerinden Av Aracı Markalama kısmından kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.

(2) Kayıt esnasında balıkçı gemileriyle av araçları eşleştirilecek olup, gemi satışı,  av aracı satışı, filodan çıkma, av aracının kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi vb. durumlarda SUBİS üzerinden gerekligüncelleme ve silme işlemleri yapılacaktır.

(3) SUBİS’de kaydı olmayan markalar geçersiz sayılacaktır.

Av Araçlarının Aktarımı, Değiştirilmesi, Güncellenmesi Ve Kullanılamaz Hale Gelmesi

MADDE8-(1)Av aracının satışı, bölümlerinden ayrılması ve kullanılamaz hale gelmesi durumunda, balıkçı gemisi sahibi/yetkilisi,av aracında bulunan markaları keserek Ek-4 de yer alan dilekçeyle birlikte İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder. İl/İlçe Müdürlüklerince SUBİS kayıtları üzerinden gerekli düşüm yapılır ve markalar imha edilir.

(2) Av aracının çalınması veya denizde kaybolması durumunda, balıkçı gemisi sahibi/yetkilisi tarafından dilekçe iledurum, İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilecek ve SUBİS kayıtları üzerinden gerekli düşüm yapılacaktır. Düşüm yapılan av aracı, daha sonra kullanıldığı tespit edilmesi halinde yasadışı av aracı olarak değerlendirilecektir.

(3) Markalanmış av araçlarının üzerinde bulunan markaların bir kısmının zayii olmasıyada markanın kullanılamayacak şekilde yıpranması durumunda,bu talimatın 5inci ve 6 ncımaddelerinde yer alan işlemleryapılacaktır. Bu markaların yerine takılan yeni markaların numaraları SUBİS kayıtlarında güncellenecektir.Bu durumda,yeni markaların birbirini takip eden seri numaralardan oluşma zorunluluğu aranmaz.

 

 

 

Kontrol ve Denetim Faaliyetleri

MADDE 9-(1) Kontrol ve denetim faaliyetlerinde av araçlarının markalarında yer alan seri numaraları veya karekod üzerinden sorgulama yapılacaktır. Sorgulamada gemi bilgisi, av aracı bilgisi ve özelliklerine ulaşılabilecektir.

(2) 01/01/2022 tarihi itibariyle balıkçı gemisinde ve kullanım esnasında markalanmamış av aracı bulundurulması yada markalanmış olmakla birlikte SUBİS’de kaydı olmayan av araçlarının ilgilisi hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulanacaktır.

 

 

 

Ara