Danışma Kurulu Toplantısı

Danışma Kurulu Toplantısı

                22 Ağustos 2019 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda bakan yardımcısı Mehmet Hadi Tunç Başkanlığında 2019 yılı Balıkçılık ve Su Ürünleri Danışma Kurulu toplanmıştır. Toplantıya Genel Müdür M. Altuğ Atalay, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Prof. Dr. İbrahim Diler, Prof. Dr. Okan Akyol, Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, Prof. Dr. Orhan Tufan Erdoğan, Prof. Dr. Nuray Erkan Özden, Doç. Dr. Süleyman Özdemir, Daire Başkanı Melih Er, SÜR-KOOP Genel Başkanı Ramazan Özkaya, Su Ürünleri Koop. İstanbul Bölge Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, DEMBİR Genel Başkanı Ali Güney, Binan Ganioğlu, Deniz Ticaret Odası Temsilcisi Abdullah Denizer, İzmir Ticaret Odası Temsilcisi Mehmet Şahin Çakan katılım göstermiştir.

                Gündemde olan maddeler doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki konular ele alınmıştır.

Gündem;

  1. Su Ürünleri Kanununda yapılacak değişiklik çalışmaları
  2. Çanakkale Bölgesinde Kum Şırlanı avcılığına ilişkin düzenleme
  3. Deniz Patlıcanı avcılığına ve satışına düzenleme getirilmesi
  • Kota Uygulanması

        4.    Balık tüketiminin arttırılması ve farkındalık yaratmak için av sezonu içerisinde bir haftalık sürenin 'Balık Günü' olarak ilan edilmesine yönelik çalışmalar yapılması

 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün önermiş olduğu kanun değişikliği teklifleri aşağıdaki şekildedir.

 Madde 3(Mevcut Hali): – Su ürünleri istihsalini bir nizama bağlamak maksadıyle (Su ürünleri ruhsat tezkeresi) ihdas olunmuştur. Su ürünleri müstahsili gerçek kişiler kendileri için ve tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına ruhsat tezkeresi almak zorundadırlar. Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemiler için bunların sahip veya donatanları da, ayrıca ruhsat tezkeresi almakla mükelleftirler. Ruhsat tezkereleri ilgili dairelerin mütalaası alınmak suretiyle valiliklerce verilir. Ruhsat tezkerelerinin talep vukuunda ilgililere gösterilmesi mecburidir. Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri istihsal edecek müstahsiller, ruhsat tezkerelerini mahalli orman ve Devlet Su İşleri Teşkilatına önceden vize ettirmeye mecburdurlar.

Ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edecek Türkler ve yabancılar ruhsat tezkeresi almak zorunda değildir. Bunların avlanma usul ve esasları ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir. Ruhsat tezkerelerinin verilme tarzı, şekil ve muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait esaslar bir yönetmelikle tespit olunur. Bu maddedeki tezkereler (hiçbir harç ve resim alınmaksızın) verilir. Denizde can ve mal koruma hakkındaki 4922 sayılı Kanun ile buna müteferri tüzük ve yönetmelik hükümleri saklıdır.

Madde 3 (Değişiklik teklifi): Ticari amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetlerinde bulunacak kişiler ile ticari veya amatör amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetlerinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için,  Bakanlıktan ruhsat tezkeresi alınması zorunludur. Ayrıca Bakanlıkça türlere, yerlere ve yöntemlere göre belirlenen esaslar dahilinde amatör su ürünleri avcılığı faaliyetlerinde bulunacaklar da ruhsat tezkeresi almakla yükümlüdür.

Bakanlık, Avcılık veya yetiştiricilik faaliyetlerine ilişkin, izin ve ruhsat tezkerelerini verirken, kapasiteye, türlere, türlerin avlanma miktarlarına, av aracına ve bölgelerine göre düzenleme yapabilir, verilen veya verilecek izinle ruhsat tezkerelerine sınırlama getirilebilir, azaltılabilir, durdurulabilir.

Ruhsat tezkerelerinin veya izinlerinin verilmesi, yenilenmesi, süresi, iptali ve istisna tutulacak durumlar ile ruhsat kot numaralarının gemiye yazılışına, yabancı uyruklu kişilerce yapılacak amatör avcılığa ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 4 (Mevcut Hali) –Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda belirlenmiş yerlerdeki su ürünleri üretim hakkı; öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünü üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği veya köy birliklerine başta Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu esaslarına göre, gelirleri kendilerine ait olmak üzere il özel idarelerince kiraya verilir. Bu yerleri kiralayan kooperatif, kooperatif birliği veya köy birlikleri bu haklarını başkalarına devredemezler. Kooperatif, kooperatif birliği veya köy birlikleri tarafından kiralanmadığı takdirde bu üretim yerleri, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak, diğer talep sahiplerine 2886 sayılı Kanuna göre kiraya verilir. Kira şartnamelerinin teknik şartları ve süreleri, su ürünü üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak ilgili bakanlıklarca tespit olunur.

Madde4- (Değişiklik teklifi) - Hazinenin veya devlet su işleri genel müdürlüğünün mülkiyetinde veya devlet hüküm ve tasarrufu altında bulunan deniz ve iç sularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya bu alanları ıslah etmek suretiyle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin avcılık yoluyla istihsal hakkının kira yöntem ve teknik şartları, süreleri ve yıllık bedelleri, üretim yerlerinin özellikleri dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilir. Bu yerler gerçek veya tüzel kişilere, gelirleri il özel idarelerine, il özel idareleri kaldırılan illerde ise genel bütçeye ait olmak üzere, Tarım ve Orman bakanlığı tararından kiraya verilir.

 Projeli olarak yapılacak yatırımlarda ihtiyaç duyulacak karasal alanların kiralama işlemleri bu madde hükümleri çerçevesinde taşınmazın maliki kuruluş tarafından yapılır.

denizlerde su ürünleri yetiştiricilik bölgeleri oluşturulurken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınır.

 

YAPTIRIMLARDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

 

Mevcut

 İzin ve ruhsa tezkeresi almadan veya yeniletmeden

ticari avcılık yapan kişilere, 814TL

ticari avcılık yapan gemilere ,3.292TL

Değişiklik teklifi

İzin ve ruhsa tezkeresi almadan veya yeniletmeden

ticari avcılık yapan kişilere, 1.000TL'den 5.000TL'ye

ticari avcılık yapan gemilere ,5.000TL'den 50.000TL'ye

 

Mevcut

Ruhsat tezkeresi alması gerektiği halde almadan

amatör avcılık yapan kişilere, -

amatör avcılık yapan gemilere,-

Değişiklik Teklifi

Ruhsat tezkeresi alması gerektiği halde almadan

amatör avcılık yapan kişilere, 500TL

amatör avcılık yapan gemilere, 500TL'den 5.000TL'ye

 

Mevcut

İzin ve ruhsat tezkerelerini talep halinde yetkililere göstermeyenlere; 814TL

Değişiklik teklifi

İzin ve ruhsat tezkerelerini talep halinde yetkililere göstermeyenlere; 1.000TL

 

Mevcut

Ruhsat tezkeresi almadan avlanılan su ürünleri

Mahkeme tarafından müsadere (uygulanamıyordu)

Değişiklik teklifi

Ruhsat tezkeresi almadan avlanılan su ürünleri

Kontrol görevlilerince el konulan görev ve istihsal vasıtalarının Mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesi

 

Mevcut

Ruhsat teskeresi almadan gırgır ağları veya orta su trolü ya da dip trolü, algarna gibi dip dürütme av araçları kullanılarak avcılık yapılması;

İki yıl içerisinde tekrarı halinde gemi dışındaki av vasıtalarına mahkemece müsadere (uygulanamıyordu)

Değişiklik teklifi

Ruhsat tezkeresi almadan avlanılan su ürünleri

Kontrol görevlilerince el konulan görev ve istihsal vasıtalarının Mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesi

 

Mevcut

Ruhsat teskeresi almadan diğer av vasıtalarıyla avcılık yapılması;

İki yıl içerisinde tekrarı halinde gemi dışındaki av vasıtalarına mahkemece müsadere (uygulanamıyordu)

Değişiklik teklifi

Ruhsat tezkeresi almadan diğer av vasıtalarıyla avcılık yapılması,

Kontrol görevlilerince el konulan gemi dışındaki istihsalin gerçekleştirildiği araçların Mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesi

 

 

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği olarak;

 

Yukarıda belirtilen maddeler, madde değişiklikleri ve yaptırımlarda getirilen değişiklikler konularında, Bakanlıkça 05.08.2019 tarihinde tarafımıza yazılı olarak bildirilen Danışma Kurulu Toplantısı gündemi, toplantı  öncesi Sür-Koop Yönetim Kurulu ile görüşülmüş, konular değerlendirilmiş ve bu şekilde Danışma Kurulu Toplantısına katılım sağlanılmıştır.

 

Toplantı içerisinde belirtilmiş olunan konulara dair görüşümüz dile getirilmiştir.

 

Ayrıca 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunundaki, kooperatifçilik açısından en önemli maddelerden biri olan 4. maddedeki  'Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki baraj, dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki av yerleri ile deniz ve iç sularda belirlenmiş yerlerdeki su ürünleri üretim hakkı; öncelikle o yerde kurulan, üyeleri beş yıldan az olmamak üzere üretim bölgesinde ikamet eden, münhasıran su ürünü üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği veya köy birliklerine başta Çevre  ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edilecek esaslar dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu esaslarına göre, gelirleri kendilerine ait olmak üzere il özel idarelerince kiraya verilir.' ibaresinin yeni madde değişikliğinde de kalması, Genel Başkanımız Ramazan Özkaya tarafından şerh konularak imza altına alınmıştır.

 

Balıkçılık  mücadelesi anlamında en doğru kararları almak adına çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Ara