Sür-Koop Merkez Birliği - İlkelerimiz

A- Ortak birliklerin ve kooperatiflerinin ürünlerini değerlendirecek tarımsal sanayi, tasnif-ambalaj, depolama tesislerini kurmak, taşıma araçlarını satın almak veya bunları kiralamak, bunlara ortak olmak.

B- Ortak birliklerin, kooperatiflerinin ve bunların ortaklarının tarım alet-makine ve ekipmanlarını, ilaç, gübre ve diğer üretim girdilerini imal eden tesisler kurmak, bunları satın almak, kiralamak veya bunlara ortak olmak.

C- Tarımsal üretim ve teknolojisini geliştirecek her türlü çalışmalarda bulunmak, araştırmalar yapmak, araştırma kuruluşları kurmak, konuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmak.

D- Ortak birliklerin, kooperatiflerinin ve bunların ortaklarının gereksinim duydukları üretimden pazarlamaya kadar her türlü girdiyi ve tüketim maddelerini iç ve dış pazarlardan sağlamak, bunların dağıtımı için her türlü organizasyonu kurmak.

E- Gerekli görülen yerlerde şubeler açmak.

F- İç ve Dış turizm ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

G- Yukarıdaki çalışmalarla ilgili ithalat ve İhracat faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetlerle ilgili birimler oluşturmak.

H- Kooperatif çalışmalarını tanıtmak ve geliştirmek için yurt içi ve yurt dışı sergi ve fuarlara katılmak.

İ- Uluslararası kooperatif kuruluşlarına üye olmak ve bunların çalışmalarına katılmak.

J- Bünyesindeki Birlik Kooperatiflerinin personellerinin sağlık, sosyal ve mesleki ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarında bulunmak.

K- Hukuki, mali ve teknik konularda çalışmalar yapmak.

L- Yukarıda sayılan çalışmaların dışında kalan Kooperatif çalışma kapsamındaki diğer çalışmaları da yürütmek.