Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Şubat 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32118

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 14/1/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“f) (a) ila (e) bentlerinde yer alan bilgilerden otomasyonla temin edilenler için ayrıca manuel işlem yapmayarak temin edilen bilgilerin kontrolünü sağlamak ve onaylamak,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) İl Müdürlüğüne devredilen yetkiler kapsamında 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ila (f) bentlerinde sayılan işlemleri gerçekleştirmek,”

“f) Kooperatiflerin genel kurul toplantılarına görevlendirilen Bakanlık temsilcileri aracılığıyla, toplantıda hazır bulunanlara, kişisel verilerinin KOOPBİS’te işlendiğine ve aydınlatma metnine KOOPBİS’ten veya Bakanlığın internet sayfasından erişilebileceğine ilişkin bilgilendirmede bulunmak,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Tarım satış kooperatiflerinde genel kurul toplantısına katılmaya hak kazanmış olan ortakları gösteren listenin KOOPBİS’te üretilebilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az yirmi gün önce rekolte beyanı, ürün teslimi ve sermaye borcuna ilişkin verilerin girişini yapmak veya Bakanlık aracılığıyla bu verilerin KOOPBİS’e aktarılmasını sağlamak,

d) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bilançoyu, gelir gider farkı hesaplarını ve denetleme organı ile dış denetçilerin raporlarını, toplantı gündemini ve idari mali durumuna ilişkin güncel bilgilerini genel kurulun yıllık toplantısından en az on beş gün önce KOOPBİS’e işlemek,

e) Genel kurul toplantılarından sonra toplantıya ilişkin tutanak, gündem, imzalı hazirun listesi belgelerini, toplantıyı takip eden on beş iş günü içerisinde KOOPBİS’e yüklemek,”

“g) KOOPBİS’ten ve Bakanlığın internet sayfasından erişilebilen, kişisel verilerin KOOPBİS ile işlendiğini belirten aydınlatma metnini, kooperatifin merkezinde ve genel kurul toplantısının icra edileceği yerde herkesin görebileceği şekilde bulundurmak,

ğ) KOOPBİS’te yetkisi dışında kalan konularda güncelleştirmelerin yapılabilmesi için İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmak,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yönetim kurulu üyelerinin; kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, gayrimenkul durumlarını, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmaları gerekmektedir. Bu süre Bakanlıkça altı aya kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde aktarımı gerçekleşmeyen her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin her biri bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca, kooperatiflerce KOOPBİS’e aktarılması gereken verilerin toplu bir biçimde kolayca KOOPBİS’e işlenebilmesi için gerekli altyapı Bakanlıkça kurulur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) KOOPBİS yetkilileri; kooperatifin, ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, gayrimenkul durumunu, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip, 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan süre içinde KOOPBİS’e aktarır.”

“(3) 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan süre sona erinceye kadar, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösteren listelerin KOOPBİS üzerinden üretilmesine ve 11 inci maddede düzenlenen veri girişi ve bildirimlere ilişkin yükümlülüklerin ihlali halinde Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi uyarınca 17 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan idari para cezası uygulanmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ara