Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31003

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “İdari Yaptırımların Uygulanması

Madde 38 – İdari yaptırımlar, Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince uygulanır.

Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince alt ve üst sınırları belirlenen idari para cezalarının uygulanmasında Ek-13’teki kriterler dikkate alınır.

İdari yaptırımların uygulanmasıyla ilgili olarak Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-13 eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.

 

Ara